in English |
  Yrittäjälle

Tee yrityksellesi laatujärjestelmä jatkuvan kehittämisen välineeksi. Anna asiantuntijoiden arvioida tuotteesi kehitysvalmiudet.Tee kotimaisuudesta myyntivaltti! Käännä tiukat vaatimukset vahvuudeksi. Kokoa ja hyödynnä asiakaspalautetta. Laatu ja linjakkuus suunnittelussa, valmistuksessa, viimeistelyssä ja markkinoinnissa. Kehitä itseäsi ja tuotettasi, niin yrityksesi kilpailukyky paranee ja pääset mukaan Maakuntien Parhaat -laatuyritysten joukkoon.

 
 
· Ajankohtaista
· Hyödyt Sinulle
· Markkinointimateriaali
· Merkin käyttösäännöt
· Merkin kustannukset
· Merkkiyhdyshenkilöt
· Aineistopankki
 

Maakuntien Parhaat -laatumerkin käyttösäännöt ja myöntämisperusteet

ProAgria Keskusten Liitto ry, Vantaa, myöntää Maakuntien Parhaat -laatumerkin/tarkastusmerkin/yhteismerkin käyttöoikeuden yrittäjän hakemuksesta pienyritysten tuotteille (elintarvikkeet ja käsi- ja taideteollisuustuotteet) ja/tai maaseutuyritysten tuottamille palveluille (kuten maaseutumatkailu- ja ruokapalveluille), joiden tuottamisessa on noudatettu seuraavia sääntöjä:

1.     Tuotteen kotimaisuusaste on vähintään 80 % tuotteen omakustannusarvosta (työ ja raaka-aine mukaan luettuna). Elintarvikkeissa ja ravitsemispalveluyritysten tarjoamissa aterioissa pääraaka-aineen, kuten liha, kala, maito, vilja, kasvikset ja marjat, tulee olla täysin kotimaisia. Yritys voi käyttää Maakuntien Parhaat -merkin yhteydessä oman maakuntansa tai kuntansa nimeä, jos pääosa raaka-aineista tuotetaan omalla tilalla tai omassa maakunnassa/kunnassa.

2.    Tuote ja/tai palvelu on ammattitaidolla valmistettu ja asiantuntijaraadin hyväksymä. Yrittäjä ylläpitää jatkuvasti omaa ja työntekijöidensä henkilöstön ammattitaitoa siten, että tuotteen ja toiminnan laatu tyydyttävät asiakkaan tarpeet.

     Majoituspalveluja tarjoavien yritysten majoitustilat on lisäksi luokiteltu valtakunnallisen majoitustilojen luokitusohjeiston mukaisesti.

3.     Yritys noudattaa lainsäädäntöä, hyviä tapoja ja liiketoimintaperiaatteita ja moraalis-eettisiä periaatteita (oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja eläinten hyvä kohtelu)

4.    Yritys noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
(ympäristön huomioon ottaminen, luonnon kunnioittaminen, maiseman hoito)

5.     Yrityksellä on toimiva ISO 9001/2008 standardiin  ja/tai laatupalkintokriteereihin pohjautuva laatujärjestelmä, jonka tulee elintarvike- ja ruokapalveluyritysten osalta sisältää viranomaisten hyväksymä omavalvontasuunnitelma ja joka auditoidaan merkin käyttöoikeutta myönnettäessä sekä vähintään joka 3. vuosi merkin myöntämisestä. Auditointi suoritetaan näitä sääntöjä ja ISO 9001/2008 standardia tai laatupalkintokriteereitä vastaan. Auditoija tekee raportin laatujärjestelmässä havaituista puutteista, johon yrittäjän tulee esittää korjaavat toimenpiteet auditoijan harkinnan mukaan enintään kolmen kuukauden (3 kk) kuluessa raportin saapumisesta.  Auditoinnista peritään ProAgria Keskusten Liiton Maakuntien Parhaat -ohjausryhmän päättämä maksu.

6.     Maakuntien Parhaat -merkin käyttöoikeus peruutetaan välittömästi, jos hakija on antanut käyttöoikeuden myöntäjälle oleellisesti virheellisiä tietoja tai jos myöntäjä katsoo hakijan muutoin johtaneen myöntäjää harhaan hakemusmenettelyn tai auditoinnin yhteydessä.
 

7.     Maakuntien Parhaat -merkin käyttöoikeus myönnetään toistaiseksi ja vuosittaiset käyttömaksut päättää Maakuntien Parhaat -merkin ohjausryhmä. Merkin myöntäjä voi peruuttaa merkin käyttöoikeuden, jos yritys ei maksa sovitussa ajassa käyttöoikeusmaksua tai koulutus-, aineisto- tai auditointikuluja.

8.    Yrittäjän tulee ilmoittaa kirjallisesti merkin myöntäjälle oleelliset muutokset tuotantotavassa ja/tai menetelmässä tai raaka-aineissa.

Jos yritys myy tuotteensa valmistusoikeuden tai koko yrityksen toiselle yrittäjälle, siitä tulee tehdä merkin myöntäjälle kirjallinen ilmoitus, jonka jälkeen yritykseen tehdään tarvittaessa ylimääräinen auditointikäynti, jossa todetaan laatujärjestelmän toimivuus, jonka jälkeen merkin käyttöoikeus voidaan siirtää uudelle yritykselle.

9.     Merkin käyttöoikeus voidaan peruuttaa asiallisen asiakasvalituksen jälkeen tehdyn auditoinnin perusteella. Merkin käyttöoikeus peruutetaan myös, jos merkkiä käytetään virheellisesti, käyttösääntöjen tai niiden hengen vastaisesti eikä käyttäjä suostu oikaisemaan menettelyään tai merkin käytössä muuten rikotaan hyvää tapaa.

10.     Yritys, jolta merkki on peruutettu, voi hakea käyttöoikeutta uudelleen kahden vuoden kuluttua.

11.     Mikäli merkkiä on käytetty väärin ja siitä on koitunut vahinkoa, joutuu merkin käyttäjä suorittamaan vahingonkorvauksen. Riitatapaukset ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.

12.     Maakuntien Parhaat -merkistä ovat voimassa ne määräykset, jotka yhteismerkkilaissa on säädetty.

13.     Hakemuslomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisina. Tiedot myönnetyistä käyttöoikeuksista ovat hakijan nimen ja tuotenimikkeiden osalta julkisia.

14.     Yritys voi luopua merkin käyttöoikeudesta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen merkin myöntäjälle. Yritys vapautuu merkin käyttöoikeusmaksuista ilmoitusta seuraavana kalenterivuonna.

 
Graafinen ohje laatumerkin käytöstä
Väri

Yhteinen tunnus on perusväriltään sininen. Sininen väri antaa merkille ilmettä. Sinisellä vahvistettuna laatumerkkiä voi käyttää joko kokonaan sinisenä tai kahden värin sinisen ja mustan yhdistelmänä.

    * Laatumerkin sininen värisävy on PMS (Pantone Matching System) -järjestelmän mukainen PMS 300.
    * Nelivärijärjestelmässä sininen muodostuu 100 % cyan, 43 magneta ja sanomalehtiväreissä 100 % sininen, nro 4.

Teksti

    * Maakuntien Parhaat -laatumerkin tekstityyppi on Garamond bold
    * Maakuntien Parhaat -laatumerkissä olevaa tekstiä tai tekstityyppiä ei saa muuttaa, paitsi
      1. jos yritys haluaa korostaa omaa kuntaa tai maakuntaa voi ruotsinkielisen tekstin korvata kunnan tai maakunnan nimellä.
      2. ulkomaanmarkkinoinnissa suomenkielisen tekstin voi korvata oheisilla vieraskielisillä
      a. ruotsi / Bäst i Landskapet
      b. englanti/ Uniquely Finnish
      c. saksa/ Qualität aus Finnland
      d. ranska/ Exclusivement Finlandais
      e. venäjä/ Самое лучшее из села

Maakuntien Parhaat -laatumerkki (mustavalkoinen)

Maakuntien Parhaat -laatumerkkiä voi käyttää myös mustavalkoisena.

Merkin käytön säännöt:
  • merkkiä voi käyttää yritys, jolle on myönnetty merkin käyttöoikeus
  • merkki on tuotekohtainen, yrityksen uudet tuotteet on hyväksytettävä raadissa ennen merkin käyttöönottoa ja laatujärjestelmä ulotettava koskemaan myös uusia tuotteita
  • merkkiä käytetään alkuperäisessä muodossa ja siten, että Suomen lippu liehuu vaakasuorassa
  • merkin välittömään läheisyyteen ei saa liittää muita merkkejä
  • merkkiä kannattaa käyttää tuotteissa, painomateriaaleissa ja sähköisissä materiaaleissa
  • kun merkkiä käytetään yleismarkkinoinnissa, on merkin yhteydessä mainittava tuote tai tuoteperhe, jolle käyttöoikeus on myönnetty
  • lisätietoja merkin käytöstä saat ProAgria Keskuksista ja ProAgria Keskusten Liitosta

 

 

 
Suosittelemme selaimeksi uusinta Mozilla Firefoxia